Tytuł programu: Agroenergia
1. Cel programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
2. Wskaźnik osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:
1) Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 170 000 Mg/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 170 000 Mg/rok.
2) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 220 MW, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 220 MW.
3) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2 000 GJ/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 2 000 GJ/rok.
4) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 5 MW, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 5 MW.
3. Budżet
Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 170 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 30 000 tys. zł1
4. Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2025 r.
5. Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Zainteresowany ofertą ? Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe !