Firma Eco Solar System w swoim asortymencie posiada elementy fotowoltaiczne najwyższej jakości. Zdecydowana większość z nich zajmuje wysokie pozycje w liście Bloomberga z roku 2021.

Współpracujemy jedynie z polskimi dystrybutorami wspierając tym samym regionalny rynek fotowoltaiki.

Zapewniamy gwarancję na okres 25 lat na uzysk paneli. Przed upływem czasu tego wydajność modułów nie będzie mniejsza niż 83% wartości początkowej.

1. Warunki gwarancji modułów fotowoltaicznych oraz falowników


– Zapewniamy gwarancję na okres 12 lat na panele marki Jinko Solar, JA Solar, Sharp, Risen, Longi, Canadian, ZnShine oraz Q-Cells.


– Zapewniamy gwarancję na okres 15 lat na panele marki Kensol oraz Hyundai.


– Zapewniamy gwarancję na okres 12 lat na falowniki marki FoxESS, która może być wydłużona do 15 lat.


– Zapewniamy gwarancję na okres 5 lat na falowniki marki Sofar, która może być wydłużona do 7 lub 10 lat.


– Zapewniamy gwarancję na okres 12 lat na falowniki marki Solar Edge, która może być wydłużona do 20 lat oraz gwarancję na okres 25 lat na optymalizatory.


– Zapewniamy gwarancję na okres 10 lat na falowniki marki Solplanet.


– Zapewniamy gwarancję na okres 12 lat na falowniki marki Huawei oraz gwarancję na okres 25 lat na optymalizatory.


2. Warunki gwarancji serwisowej


2.1. Wykonawca udziela gwarancji rękojmi na całość instalacji na okres 5 lat od daty  zakończenia przedsięwzięcia.

2.2. Udzieloną przez Wykonawcę rękojmią i gwarancją jakości objęte są roboty instalacyjne wraz z materiałami i urządzeniami wbudowanymi lub użytymi przez Wykonawcę, z wyłączeniem wbudowanych urządzeń, na które Producent udzielił oddzielnej gwarancji określonej w kartach gwarancyjnych.

2.3. Dla utrzymania gwarancji Zamawiający jest zobowiązany przeprowadzić odpłatny serwis instalacji w ustalonych terminach.

2.4. Serwis instalacji należy przeprowadzać raz na 12 miesięcy po 24 miesiącu od daty montażu instalacji fotowoltaicznej potwierdzonej protokołem odbioru końcowego wydawanym przez instalatorów. Pierwszy serwis należy przeprowadzać w terminie 1 miesiąca od upływu 24 miesięcy funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej. Brak przeprowadzenia serwisu powoduje utratę ochrony gwarancyjnej instalacji, a Zamawiającego obowiązuje wyłącznie gwarancja w zakresie zapewnionym przez producentów poszczególnych urządzeń.

2.5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić serwis instalacji fotowoltaicznej wyłącznie na zlecenie Zamawiającego złożone w formie telefonicznej lub elektronicznej, przy czym dokładny termin ustalany jest telefonicznie lub w formie elektronicznej.

2.6. Serwis instalacji przeprowadzony przez Wykonawcę obejmuje sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń. Przeprowadzenie serwisu jest każdorazowo potwierdzane protokołem serwisowym. Koszt przeprowadzenia serwisu każdorazowo wynosi 500 PLN netto.

2.7. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach oraz urządzeniach w okresie trwania gwarancji produktowych, a także wadliwość wykonania prac montażowych.

2.8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Wykonawcy natychmiast po wykryciu wad na adres mailowy Wykonawcy, w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od ich zaistnienia.

2.9. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej w terminie jednego dnia od dnia rozładunku Towaru.

2.10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca może według własnego uznania wymienić Towar na nowy lub dokonać odpowiedniego zwrotu ceny. Rozpoznanie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu stwierdzonych wad, braków czy innych niezgodności reklamowanego towaru.

2.11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Zamawiającego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

2.12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami postępowania reklamacyjnego, a w szczególności kosztami ekspertyz i zamówionych urządzeń.

2.13. Wykonawca nie odpowiada za awarie lub szkody  Towarze spowodowane siłą wyższą , w tym w związku z awariami zasilania u Zamawiającego, wyładowaniami atmosferycznymi, pożarami, powodziami, przepięciami lub podobnymi zdarzeniami losowymi.